Plan for overgang barnehage - SFO/skole

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/SFO, ønsker Ås kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole/SFO. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø. I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig. Planen er forpliktende for alle kommunale og ikke- kommunale barnehager og skoler i Ås. Den er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet. Planen evalueres av Oppvekst- og kultursjefen hver høst. Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: 10.11.2010

Veilederen fra Kunnskapsdepartementet ”Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole” anbefaler følgende punkter for overgangen:

Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta imot barnet

Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.

Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.

Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har mulighet for aktiv        medvirkning i denne.

Pedagoger i barnehage og lærere i skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer,        kompetanseutvikling og felles planlegging.

Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom              overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler.

Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid.

 

Årshjul for samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole

 

Når

Tiltak

 

Ansvar

August

Obligatorisk kurs for lærere på 1.trinn

Barnehagene inviteres til å delta.

 

PPS

August/sept.

Oppstartsamtale med foresatte

Tar utgangspunkt i skjema for overføring av informasjon mellom barnehage og skole

(jf. vedlegg1).

 

Rektor/ kontaktlærer

August/sept.

Informasjon om samarbeidet

Foresatte og personalet i barnehage og skole/SFO informeres om planen. Foresatte i barnehagen informeres om hvordan informasjonen blir overført til skolen.

Planen skal være tilgjengelig på kommunens, barnehagenes og skolenes hjemmesider.

 

Styrer/

rektor

 

Oktober

Fagdag for styrere og rektorer (eventuelt SFO ledere)

 

OK- sjef

i samarbeid med rektorer og styrere

Okt/

Innmelding for skolestartere

Annonse i avisene og på kommunens hjemmeside.

Skolene sender skjema for innmelding til foresatte, etter liste fra folkeregisteret.

 

OK- sjef

 

Rektor

Innen 10. des.

Tildeling av skoleplass

Skolen sender ut vedtak om skoletilhørighet og informasjon om SFO 

 

Rektor

 

Informasjon fra barnehagen til skolen

om barn som har antatt store behov for spesialundervisning i skolen.

(Husk samtykke)

 

Skolen inviteres til ansvarsgruppemøter/

samarbeids-møter gjennom året.

Overføringsmøter avtales senere.

 

Styrer i

samarbeid med PPS

 

 

Styrer i

samarbeid med PPS

Innen 1.feb.

Sakkyndig vurdering

PPS utarbeider sakkyndig vurdering for barn som har behov for spesialundervisning

 

PPS

Mars/ april

 

 

 

Samtale barnehage/foresatte 

Barnehagene har samtale med foresatte til skolestarterne (jf. overføringsskjema, vedlegg 1).

Foresattesendes overføringsskjema før samtalen.

 

Styrer

Innen skole-start

Enkeltvedtak spesialundervisning

Rektor fatter vedtak som sendes foresatte og PPS (Husk samtykke).

 

 

 

Rektor

 

 

 

 

Mars/ april

Fagdag for styrere og rektorer (eventuelt SFO ledere)

 

OK- sjef

i samarbeid med

rektorer/

styrere

Mai/ juni

Foreldremøte for nye 1. trinns- foreldre.  Møtet avholdes samtidig med besøksdag eller i forkant av besøksdag. Foresatte informeres om planen og om hvordan informasjonen blir overført fra barnehage til skolen.

Rektor

Innen uke 20

Styrer sender overføringsskjemaene til skolene

 

Styrer

Uke 22 og 23

Overføringssamtaler

Etter gjennomgang av overføringsskjemaene kontakter skolen barnehagene. Det vurderes behov for et møte der barnehagen gir utfyllende informasjon om enkelt barn.

Rektor

 

Juni

 

Besøksdag gjennomføres i skole og SFO

 

Rektor

 

Juni

Individuelle overføringsmøter

Overføringsmøte vedr. barn med spesielle behov

 (§ 1.2, § 5 og § 2.8 i Opplæringsloven)

 

Styrer i samarbeid med PPS

1.skoleår

Bygge videre på barnas kompetanse fra barnehageni den videre opplæringen

 

 

Overgang og overføring av informasjon

I forbindelse med overgangen barnehage – skole/SFO er det utarbeidet et overføringsskjema der det skal fylles ut informasjon om barnet. Skjemaet sendes hjem til foresatte, som deretter tar med skjemaet til en foreldresamtale i barnehagen. Samtalene holdes i mars/ april. Hensikten med samtalen er å evaluere barnehagetiden, og å forberede barn og foreldre på overgangen mellom barnehage og skole. Den informasjonen det er enighet om å overføre noteres ned i fellesskap på samtalen. Informasjonen som skal overføres om det enkelte barn skal defineres av foresatte. Hensikten med overføringen av informasjon er å sikre barnet/eleven en god overgang og et tilrettelagt læringsmiljø på skolen.

Spesielle tema/fagområder barnehagen har fokusert på skal skisseres i ett eget skriv. Det er ikke nødvendig å skrive generell informasjon på skjemaet for hvert enkelt barn.

Overføringsskjema skal signeres enten foresatte ønsker å overføre informasjon eller ikke. I de tilfeller der foresatte ikke ønsker å videreformidle informasjon til skolen, skal skjemaet være tomt, med unntak av dato og underskrifter.

Når overføringsskjemaene er mottatt og gjennomlest tar rektor på hver barneskole kontakt med tilhørende barnehager. Rektor og styrer/ pedagogisk leder ved den enkelte barnehage blir i fellesskap enig om behov for en samtale/ et overføringsmøte. Skolen har i noen tilfeller behov for ytterligere informasjon enn det som finnes på skjemaet og barnehagen har i noen tilfeller tilleggsinformasjon. Det avtales om skole/barnehage skal ha et møte eller om denne informasjonen kan gis på telefon.

Der barnet ikke har gått i barnehage sender rektor overføringsskjema hjem til de foresatte og inviterer til en samtale.

Rektor/kontaktlærer i skolen har ansvar for at innholdet i overføringsskjema tas opp og gjennomgås i oppstartsamtalen med foresatte som avholdes etter skolestart.

Kopi av overføringsskjema arkiveres i barnets elevmappe på skolen. Foresatte skal ha kopi av ferdig utfylt skjema.

Innmeldingsskjema til skolen

I tillegg til overføringsskjemaet sender skolen ut innmeldingsskjema til skolestarternes foresatte i oktober (høst siste år i barnehagen). Skolen sender ut skjemaet ut i fra lister fra folkeregisteret, som viser hvilke barn som hører til hvilke skoler. Skjemaet returenes til den aktuelle skolen innen 1. november. Informasjonen på innmeldingsskjemaet føres inn i IST. Skjemaet skal ikke registreres/ journalføres i kommunens sak- og arkivsystem. På bakgrunn av innmeldingsskjemaet fattes det vedtak (dette gjøres i kommunens sak- og arkivsystem) om tildeling av skoleplass. Vedtaket sendes til foresatte.