Barnehageåret 2018-2019

BARNEHAGEÅRET 2018-2019

I barnehagen vår er vi opptatt av å gi barna trygghet, omsorg og en god, meningsfylt hverdag. Vi skal bruke masse tid på å bygge gode relasjoner barna imellom og mellom barn og voksne. Vi vil at ro, trivsel, hygge, humor, godt nærvær, omtanke og tilstedeværelse skal være grunnverdier i vår praksis. Barna skal bli møtt med respekt og omtanke av de voksne. De voksne skal være gode rollemodeller for barna og skape en inkluderende og trygg stemning i barnehagen. På den måten får vi trygge og glade barn som bryr seg om hverandre og tar vare på hverandre. En grunnregel i vår barnehage er at det er alltid plass til én til i leken. Det er ikke greit å stenge noen ute.

Språkutvikling og skikk og bruk er grunnleggende for all samhandling. Språket er tankens redskap, forutsetningen for innsikt og forståelse og danner grunnlaget for lese- og skriveutvikling. I tråd med barnehagens viktige rolle i forhold til å danne et godt språklig grunnlag for lese- og skriveutvikling i skolen, vil språkutvikling og språkstimulerende aktiviteter være vårt hovedfokus i det daglige. Språk er også forutsetningen for sosial tilhørighet og fellesskap. Ved å sette fokus på det man føler og tenker, ønsker vi å oppnå at barna blir seg bevisst at de fleste problemer eller konflikter lar seg løse ved å snakke om det. Trygghet ved å bli tatt på alvor av de voksne er også sentralt.

Her kommer begrepet «skikk og bruk» inn. Vi vil være opptatt av hvordan både barn og voksne oppfører seg mot hverandre, at vi skal være høflige og vennlige. Vi vil snakke mye om vennskap og respekt. Vi setter også fokus på bordskikk, at det er hyggelig å dele et godt måltid med andre og at vi har tid til gode samtaler rundt matbordet.

Det systematiske arbeidet med språkutvikling vil hovedsakelig foregå i dagens samlingsstund, men for de barna som trenger ekstra oppfølging vil vi arrangere «språkstunder» enkeltvis eller i små grupper. I tråd med rammeplanens krav til matematikkopplæring i barnehagen, jobber vi systematisk med antall rom og form. Dette foregår hovedsakelig i samlingsstunden, men matematikkens plass i hverdagen synliggjøres i de fleste situasjoner i løpet av en dag, f.eks. lek, matlaging, borddekking, påkledning, rydding osv.

I tillegg har vi «skoletimen» annen hver uke hvor vi leker skole. Her veksler barna mellom å ha matematikk, norsk, engelsk og gym. De alle minste har gjerne sin egen sangstund eller eventyrstund i skoletimen. Dette er læring på barnas nivå, fra barnas opplevelsesverden og gjennom lek.

Samtidig vil vi også overføre kunnskap og stimulere til vitebegjærlighet og glede over å lære noe nytt sammen med andre. Fellesskapet er viktig, og barna skal føle at hver enkelt har en viktig rolle i dette. De skal føle at deres tanker, meninger og ikke minst spørsmål blir tatt på alvor av oss voksne. Barna blir også tatt med på råd, og de får delta i daglige gjøremål. Barna skal få oppleve å mestre vanskelige oppgaver av og til og takle utfordringer uten å være redde for å mislykkes.

Vi synes det er viktig å være spontane, følge barnas initiativer og tanker der og da. Det fører ofte til at vi må fravike planlagte aktiviteter fordi barna har foreslått noe annet. Dette fører til at vi kan skape mange arenaer for gode felles opplevelser hvor kommunikasjon og dialog skaper inspirasjon til lek for barna og ettertanke for oss voksne. Disse arenaene skal være preget av at barna føler tillit til de voksne og dermed takler de utfordringer de måtte møte.

Naturen og årstidene danner en naturlig ramme for barnehagens aktiviteter gjennom året. Det er spennende og utviklende å følge barnas tankesprang og undring over det de opplever i naturen. De minste ting kan vise seg å være av den største interesse. Vi har laget kjøkkenhage ved personalinngangen og den er barna opptatt av. Det blir dyrket bl.a. sukkererter, gulrot, dill, gressløk, persille og salat. Vi setter poteter på våren og spenningen er stor på høsten når potetene skal plukkes. Hagen er stadig under utvikling og vi lærer mye nyttig underveis.

Så ofte som mulig vil vi holde på med formingsaktiviteter relatert til årstiden. Formingsaktivitetene vil vi prøve å flette naturlig inn mellom lek og styrte aktiviteter gjennom uken. Vi synes det er hyggelig å kunne sitte med ett barn om gangen for å skape en rolig ramme rundt aktiviteten. Vi vil at barna skal kose seg og føle glede og stolthet over å skape noe.

Annen hver uke sender vi opplevelsesgrupperut i nærmiljøet. Det vil være turer i naturen, men også turer med mer urbane formål. Noen ganger jobber vi inne med prosjekter knyttet til opplevelsene. Gruppene er delt inn etter alder på tvers av avdelingene: Crescendoklubben er 2013- barna, Bamsene er 2014- barna, Småtrollene er 2015- barna og Knøttene er 2016 og 2017- barna. Gruppenes medlemmer har symbolet for sin gruppe hengt opp på plassen sin i garderoben. Slik kan barna se hvilken gruppe de tilhører og på den måten føle tilhørighet og at de har oversikt. I tillegg er de veldig stolte hver høst, når de har «steget i gradene».

De minste barna følger sin egen rytme med lek ute og inne og tilpassede hvilestunder, når de har behov for det. De har sitt eget turmål, «Knøtteskogen», på andre siden av fotballbanen ved barnehagen.  

På vårparten slår vi alle gruppene sammen og drar på gårdsbesøk. Det hender ofte at gruppene slår seg sammen ellers også. De har jo gode venner både yngre og eldre enn seg selv, og de vil gjerne dele opplevelser. Det blir andre turer også til reisemål litt lenger unna gjennom året, f.eks. til Cinemateket og Reptilparken for noen av gruppene.

En viktig ting å huske for oss voksne er at det ikke er antall tilbakelagte kilometer som teller når barnehagens barn er på tur, men det er opplevelsene, fellesskapet og samtalene underveis som avgjør kvaliteten på turen.

I vår barnehage er vi opptatt av å formidle FNs Barnekonvensjon og barns levekår i hele verden.

I desember samler vi inn penger til Frelsesarméen. Pengene leveres av Crescendoklubben når de er på sin juletur. I forkant av innsamlingen snakker vi med barna om at det finnes barn i Norge som er fattige.

På våren har vi et prosjekt for å skape et engasjement hos barna rundt verdien av å gjøre noe for andre. Da vil det dreie seg om fattige barn i andre land. Vi er en SOLSIKKEBARNEHAGE og vi avslutter derfor prosjektet med en innsamling til SOS-barnebyer.

Barnehagens uteområde og nærmiljø inspirerer til utforsking innen både plante- og dyreriket. Forstørrelsesglass og faktabøker er tilgjengelige for barna når de ønsker det. Om våren og sommeren er det blomster, insekter, edderkopper og småfugler som står i fokus. Om høsten og vinteren er det blader, dyrespor og dyreekskrementer som er i sentrum for barnas fokus. Tidligere har barna laget en ekornkasse som ble hengt opp inne på barnehagens område. Vi har laget insekthotell og plantet insektvennlige planter. Kanskje snekrer vi fuglekasser dette året?

Barna har stor glede av sykkelbanen i barnehagen, og det er tidvis meget stor trafikk og tilløp til trafikale disputter. Dette velger vi å ta utgangspunkt i når vi dette barnehageåret skal jobbe mye med trafikk og trafikksikkerhet. Vi vil hente læringsmateriell fra «Trafikksikker Barnehage». Prosjektet vil bl.a. innebære at vi går «trafikkturer» i nærmiljøet og øver på hva skiltene betyr og hvordan vi bør oppføre oss i trafikken. På denne måten ønsker vi å øke barnas bevissthet om hvor viktig det er å passe seg og ta hensyn i trafikken.

Grillhytta:

Grillhytta er barnehagens store stolthet. Den skal være åpen i utetiden og er et ekstra rom for avslapping, bålkos, høytlesing, forming, lek og den gode samtalen.Vi ønsker å skape en atmosfære der barna føler stemningen rundt bålet med småprat og god mat. Det skal være rom for å bruke grillhytta spontant med både små og store grupper.

Hvilestund:

I løpet av en aktiv barnehagedag er det også behov for en liten hvilestund. Dette gjelder også de store barna. Etter fruktmåltidet setter vi oss ned med barna og leser bok, hører på musikk eller forteller eventyr.

Crescendoklubben:

I år er det 8 barn som skal være med i Crescendoklubben hver torsdag. 😊

Vi deler ansvaret mellom de voksne på begge avdelingene. Det blir en høst med mange nye opplevelser og lengere turer i nærområdet. Rett før jul skal vi på bytur til Oslo. Vi leverer de innsamlede pengene til Frelsesarméen, spiser lunsj på kafé, nyter byens julestemning og vi går på Cinemateket og ser en julefilm. Dette er en tradisjon som førskolebarna har vært med på siden 1996. I januar, februar og mars blir det vinteraktiviteter i skog og mark, skiskole, matlaging ute og forskjellige formingsaktiviteter. I juni avslutter vi førskoleåret med vår tradisjonelle sommertur til Frognerparken hvor 2.årsstudentene ved Statens teaterhøyskole setter opp et teaterstykke i teltet ved siden av Monolitten. Vi har samling for førskolebarna hver torsdag, og den starter kl. 9.30, hvis ikke annen beskjed er blitt gitt på forhånd. Informasjon om hva vi skal gjøre eller har gjort de enkelte dagene, vil stå på ukeplanen og hjemmesiden. I samlingene jobber barna med aktivitetsheftene sine. Vi benytter oss av et opplegg som heter «TRAMPOLINE». Trampoline er laget for 5 – åringene i barnehagen og utviklet med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som grunnlag.  I Trampoline legges der vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.  Oppgavene i «TRAMPOLINE» er inndelt i forskjellige temaer. Disse inneholder bl.a. oppgaver om meg selv, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver. Dette opplegget supplerer vi også med andre oppgaver. Aktivitetsheftet får barna med seg hjem når barnehageåret er slutt. Vi vil også lese fortsettelsesbok.