Velkommen til barnehagen vår!

Vi som jobber i Tamburbakken barnehage er en munter gjeng som har stor glede av å jobbe sammen. Det er mye humor og latter oss voksne imellom noe som gjør arbeidsdagen vår morsom og levende. Dette preger også barna. Vi arbeider mye på tvers av avdelingene, det gjør at barna blir like trygge på alle de voksne. Vi er flinke til å ta vare på hverandre når det trengs. Dette er også med på å holde sykefraværet vårt nede på et minimum. Personalet er reflekterte, med stor aldersspredning Vi liker jobben vår og tar barna på alvor. Tamburbakken Barnehage er en IA-bedrift.

VELKOMMEN TIL TAMBURBAKKEN BARNEHAGE

Tamburbakken barnehage er en to- avdelings barnehage med 40 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er privat og eies av Øvre Norby Vel, og den ble offisielt åpnet 27.april 1992.

Barnehagen har eget styre, og den drives økonomisk adskilt fra Øvre Nordby Vel. Den ligger nær skogen, noe som gir oss rike muligheter til mange koselige og lærerike turer.

Tamburbakken barnehage har åpningstid fra kl. 07.00 – kl. 17.00.

Barna skal hentes senest kl. 16.45.

 

De to avdelingene heter EKORNET og MAURTUA.

Ekornet har 20 barn i alderen fra 0-6år

Maurtua har 20 barn i alderen fra 0-6 år

Det er 7 småbarn pr. avdeling.

 

Tamburbakken barnehage

Amundsvei 8

1406 Ski

Telefonnummer: 64 94 65 45

Kontor               46 83 61 13

Ekornet             46 81 44 12

Maurtua            46 82 48 66

 

email:barnehage@tamburbakken.no

web. adresse: http://tamburbakken.barnehage.no

 

LOV OM BARNEHAGER § 1 FORMÅL

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING.

I følge ”Lov om barnehager”, skal alle barnehager i Norge utarbeide en årsplan for virksomheten i løpet av et barnehageår.

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med danning, omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehagen som trådte i kraft 1.august 2017. Årsplanen gir ikke en fullstendig oversikt over avdelingens arbeid gjennom hele året og må derfor leses i sammenheng med månedsbrev som blir utarbeidet. Månedsbrevene vil gi utfyllende informasjon om arbeidet på avdelingene. Ukeplanen som henger i garderoben viser daglige pedagogiske opplegg og aktiviteter. Vårt mål er å gjennomføre planene med såpass stor fleksibilitet slik at det blir rom for spontanitet og barnas medvirkning. Barna skal føle at de har innflytelse på livet i barnehagen. Månedsbrev og ukeplaner vil også være tilgjengelig på hjemmesiden til barnehagen.

Ukeplanen dokumenterer detaljer om barnehagens daglige innhold i tillegg til månedsbrevene. Formingsaktiviteter og andre praktiske aktiviteter dokumenteres for hvert enkelt barn på egne lister. Dokumentasjon kan også være bilder fra ulike aktiviteter og turer, forestillinger for foreldrene, utstilling av små kunstverk eller å fortelle om det enkelte barns opplevelser i løpet av en dag. I tillegg vil vi føre logg over aktivitetene i «skoletimen».

Ut i fra årsplanen vurderer vi jevnlig vårt pedagogiske arbeidgjennom året for å sikre at vi har nådd de mål vi har satt oss. Det som vurderes er det enkelte barns utvikling, eventuelle spesialpedagogiske tiltak og barnehagens faste aktiviteter. Hensikten er å sikre at vi arbeider innenfor de bestemmelser som står i barnehageloven og rammeplanen samt å sikre det enkelte barns velferd og utvikling.

Dette blir gjort kontinuerlig på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager ved å ha diskusjonsgrupper med bestemte temaer hvor personalet deler sine erfaringer med hverandre og legger opp nye strategier/opplegg dersom det er nødvendig.  En slik prosessvurdering er vesentlig for å sikre at vi hele tiden jobber i forhold til målsetningene våre og at vi kan gjennomføre nødvendige endringer underveis. Ved denne vurderingen ser vi lettere utviklingen i arbeidet vårt, noe som fører til større interesse og inspirasjon hos personalet.

SMÅBARN OG TILVENNING

Vi har rullerende opptak, noe som skaper en roligere oppstart for alle – ikke så mange starter samtidig. Vi ser det som en stor fordel å ha avdelinger med både små og store barn samlet. De lærer å ta hensyn til hverandre, ha toleranse for andres behov og de små lærer veldig mye av de store. Dessuten blir det større trygghet og stabilitet ved at barna slipper å bytte avdeling. De går på samme avdeling gjennom hele barnehagetiden.

Når det gjelder de yngste barnas tilvenning og dagsrytme, krever det at vi i begynnelsen tilpasser oss de minstes behov for søvn og mat, men at vi i løpet av de første månedene søker å ¨samkjøre¨ alle slik at de til slutt har samme dagsrytme.  Vi anser trygghet og tillit som så viktig for et lite barns trivsel og utvikling at vi prioriterer dette. Det betyr i praksis at hele august måned er oppstartsmåned og at alt annet av planer står på vent.

GRUNNVERDIER VI VEKTLEGGER I TAMBURBAKKEN BARNEHAGE.

Barns vitebegjærlighet og virketrang er drivkraften i all læring og utvikling. Ved å velge å følge barnas initiativer og la barna medvirke, får vi et naturlig utgangspunkt, sett fra barnas ståsted, for våre aktiviteter både ute og inne i barnehagen. Vi vil stimulere til forskertrang, undring og refleksjon over alt som skjer rundt oss i løpet av et år. Målet for barnehagen er en hverdag som stimulerer til aktivitet både fysisk og mentalt, hvor trygghet og tilhørighet danner grunnlaget for undring og glede over de mysterier som omgir oss.

Omsorg, lek, læring, danning og kommunikasjon og språk

Formidling av verdier og holdninger foregår overalt i samfunnet, både bevisst og ubevisst. Vi i personalgruppen har diskutert oss frem til holdninger vi står for, og som vi synes er viktige å formidle til barna slik at de utvikler seg til sosiale og velfungerende individer:

Vi voksne er bevisste vår rolle som modeller for barna, og vi søker hele tiden å veilede barna i sosial aktivitet. Dette ser vi på som en del av det man i den pedagogiske filosofien kaller «dannelse til humanitet». «Dannelse betydde altså ikke hardhendt forming utenfra, men vekst gjennom møtet med det store og inspirerende».(Reidar Myhre: Grunnlinjer i pedagogikkens historie 1989, s. 79) Det vil si at barna i samspill med omgivelsene lærer å reflektere over egne handlinger.

Vi skal ta vare på hvert enkelt barns egenart og jobber for rettferdige forhold for barna. Mye av barnas opplevelse av selvverd og likeverd som kjønn blir lagt gjennom de hverdagslige samspillene som vi knapt merker at vi utfører. Det er samspill man opplever som selvsagte, og de er svært ofte ureflekterte.» (Reidar Myhre: Grunnlinjer i pedagogikkens historie 1989, s.6-7)

«Vår oppgave som oppdragere er å gi barnet tillit til seg selv, tro på egen opplevelse av hvem det er, og klare å kunne gi tydelige tilbakemeldinger når barnet nå og i fremtiden møter mennesker med små rom for ulikhet» (Askland, Leif 2015» Større rom for jenter og gutter». Oslo Kammerforlaget AS)

Barna skal trives, oppleve varme og omsorg gjennom hele barnehagehverdagen.

Vi vil lære barna toleranse, respekt og ansvar overfor omgivelsene og naturen, andre mennesker, også dem som er annerledes og har en annen bakgrunn enn oss, at vi er oss bevisst å støtte barn utfra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Vi ønsker å gi barna flere og andre opplevelser / erfaringer enn det de får gjennom det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.

Barna må få mulighet til å forske og å gjøre seg erfaringer.

Konfliktløsning: vi lærer barna å snakke sammen fremfor å sloss. Det er viktig å lytte til hverandre, si sin mening, ta hensyn, ta vare på hverandre, dele humor ogglede – men også dele sorg og vanskelige ting.

Barna skal oppleve å bli hørt av de voksne og at barnas meninger betyr noe. Det vil si at de skal medvirke i hverdagen. «Å utvikle demokratiske holdninger og innstillinger og øve de unge opp til å opptre som ansvarsbevisste medlemmer av fellesskapet – kan vi samle i formelen oppdragelse i demokrati» (Reidar Myhre: Innføring i pedagogikk. Oppdragelsesteori 1979, s. 133).

Vi ønsker å sende fra oss trygge, sterke, selvstendige, empatiske, ansvarlige og kunnskapsrike barn som er klare for den store verden.

Heller enn å spørre barna ”hva har du lært i dag?” bør man si ”hvilke spørsmål har du stilt i dag?” Slik poengteres at barnets perspektiv er det viktigste for gode læringsprosesser.

Vi synes i tillegg det er viktig å ha med oss ”den gyldne regel” i barnehagehverdagen:

”Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

Det er alltid plass til én til i leken!”

Bærekraftig utvikling

Dette innebærer at vi sammen med barna reflekterer over hvordan ting ’’ henger sammen’’ i verden – hva som er lurt eller ikke lurt å gjøre.

Dvs. at vi snakker om:

Matproduksjon (hva er bra for dyr og grønnsaker)

Kraftproduksjon (hva slags kraft er bra?)

Forurensning (kildesortering, resirkulering (pant), gjenbruk (arve, selge, kjøpe brukt)

Dette barnehageåret skal vi ha fokus på å begrense innkjøp og heller være kreative og bruke det vi allerede har. Vi skal fokuser mer på kildesortering og vurderer å invitere til en byttekveld med foreldrene.

SOSIAL UTVIKLING

I rammeplanens står det at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Det vil si at barna skal møtes med tillit og respekt, og at vi skal anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, gi utfordringer og samtidig være et trygt sted for fellesskap og vennskap. Demokrati og likestilling skal fremmes, og alle former for diskriminering skal motarbeides.

Barnehagen skal også ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Det å forholde seg positivt til andre mennesker i handling og ord, og å kunne knytte vennskap forutsetter utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse er igjen grunnlag for det meste av all annen læring og utvikling.

I barnehagen skjer utvikling av sosial kompetanse gjennom sosialt samspill, lek og andre hverdagsaktiviteter. Rammeplanen sier: « Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

Barns medvirkning er et viktig element i dette. Å medvirke dreier seg om å delta, at behov og ønsker blir lyttet til og tatt hensyn til. Det er vårt ansvar å tilby barna et utviklende, trygt, lærerikt, omsorgsfullt og demokratisk miljø i barnehagen. Noen eksempler på barns medvirkning: barna foreslår ofte hva de kunne tenke seg å spise til lunsj (legger inn bestilling), barna er med og tar oppvasken, de deler opp grønnsaker, er med på rydding og kasting, de dekker bordet, er med og baker, hjelper hverandre med på- og avkledning i garderoben, de lærer å se andre barns behov for omsorg eller praktisk hjelp.

Det kreves sosiale ferdigheter for å delta i samspill og det er nødvendig å være en aktiv deltager for å utvikle dette. Vi voksne har ansvaret for at alle barna får disse viktige samspillserfaringene. Det er viktig at vi oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre, dele og vise omsorg for andre. Vi viser barna at vi legger merke til slike handlinger og at slike egenskaper er etterspurte og verdsatt.

Vi voksne må da være gode forbilder for barna. Vi må ha kunnskap om og være bevisste på hvordan gode relasjoner oppstår og utvikles og ikke minst, bruke dette i praksis. Det er viktig at barna har mulighet til å observere modeller (voksne, unge og barn) som viser at de bryr seg om dem og om hverandre. «Barna lærer ikke det vi sier de skal lære, men de lærer av det vi gjør, og det de øver på. Dette setter fingeren på noe som alle som arbeider med barns læring og utvikling må være seg bevisst, nemlig at barn ser og hører på oss hele tiden og bruker våre handlinger og våre måter å forholde seg til andre mennesker på som grunnlag for hvordan de selv oppfører seg. Også deres oppfatninger av rett og galt og godt og ondt blir preget av de voksne som omgir dem hver dag. Og dette vil prege dem lenge etter at de har sluttet i barnehagen. Alle i barnehagen har derfor et stort ansvar.» (Barsøe, Lise 2010. «Ville og stille barn i barnehagen» Oslo, Kommuneforlaget AS) s 88.