Fagområdene

FAGOMRÅDENE

Alle barnehager skal gi barna et variert innhold. Et innhold som gir en god overgang fra hjemmet til barnehagen og som fremmer en allsidig utvikling og forbereder barna for videre læring. For å sikre et allsidig innhold i barnehagen forutsetter RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER at alle barn skal få del i innholdetfra alle de 7 fagområdene hvert år. Målet med rammeplanen er å gi hele personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Kommunikasjon, språk og tekst:

Utover det pedagogiske arbeidet som foregår blant annet i samlingsstunder, «skoletimen», opplevelsesgrupper og under matlaging, legger vi stor vekt på å samtale med barna, skape trygghet og tillit og gi inntrykk av at vi har et «hav av tid» til en god samtale. Barn med ekstra behov og våre fremmedspråklige barn får daglig/ukentlig systematisk oppfølgning. Dette kan være styrt rollelek, deltakelse i matlagning, lesestund, lek med snakkepakka og språkkista og én til én kontakt med en voksen.

Kropp, bevegelse, mat og helse:

Vårt uteområde gir barna god plass med mange muligheter for fysiske utfordringer. Vi mener det er viktig at barna møter fysiske utfordringer i barnehagen og at de selv bør finne ut hva de mestrer og ikke mestrer, ved å presse grenser i leken. Det er da viktig at de voksne er til stede og oppmuntrer. Vårt uteområde blir sjekket hvert år av SKAN-KONTROLL og eventuelle mangler blir deretter utbedret. Personalet deltar på førstehjelpskurs hvert annet år.

Skogen i nærheten av barnehagen innbyr til lek og kroppsbruk. På tur i skog og mark vil barnas evner og anlegg tas i bruk på en annen måte enn i mer tilrettelagte miljøer. Skogen ved lysløypa er et populært turmål i vår barnehage. Her er terrenget kupert og akeforholdene gode om vinteren. Naturen er like spennende å dra på tur i året rundt, fordi den hele tiden gir oss nye sanseinntrykk.

Vi er opptatt av å ha opplevelser sammen med barna i takt med deres modningsnivå og i deres fysiske høyde. Der er mye som vekker undring og interesse hos barna. Det som for en voksen kan være en helt triviell ting, kan for et barn oppfattes som noe spennende og interessant. Derfor er det viktig for oss å være tilstede her og nå og ta oss tid til å undres og oppdage sammen med barna.

Aktivitet utvikler hjernen – passivitet svekker den

 Kunst, kultur og kreativitet:

Når det gjelder formingsaktiviteter synes vi det er viktig å jobbe med barna én til én. Med det oppnår vi at barna får ro, blir sett, konsentrerer seg, opplever anerkjennelse og får muligheten til å dele sine tanker med en voksen uten at andre avbryter.

Vi synger og danser oss igjennom dagen. Barna oppsøker dette selv og får lov å høre musikk og danse når de vil. Vi synger matsanger før maten, vi har samlingsstund, eventyrstund, lager hinderløype og har fredagsdisko med partyboosteren vår.

Vi er også opptatt av å gripe idéer, skape gode prosesser som både voksne og barn er deltakere i. Dette fører til at barna får et personlig og engasjert forhold til det vi holder på med. Vi sørger for at formingsmateriell er tilgjengelig slik at barnet får velge etter eget hjerte hva det vil lage og dermed får et personlig og for barnet perfekt resultat.

Natur, miljø og teknologi:

Barna blir kjent med naturen og miljøet rundt oss gjennom blant annet ulike formingsaktiviteter gjennom året. Barna kommer med idéer og tanker om hva som kjennetegner årstiden og hva de har lyst til å lage. På turer og i barnehagens utetid utforsker barna de naturtegn vi kommer over. Det kan være insekter, dyrespor, nakne trær, skudd på trær, sopp, kongler, bær, dyrket mark etc. Vi bruker aktivt oppslagsverk for å artsbestemme og klassifisere det vi ser eller finner. Det er viktig at barna lærer at det er mulig å finne svar på det man lurer på.

Hvert år reiser vi på gårdsbesøk slik at barna kan tilegne seg kunnskap om husdyr og matvareproduksjon. I forkant av gårdsbesøket har vi samlingsstunder hvor vi snakker om dyrene, navn på handyr, hundyr, deres avkom og hva vi bruker dem til.

Antall, rom og form:

Vi bevisstgjør matematikkens plass i alle gjøremål i barnehagen. I tillegg har vi øvelser i samlingsstunden, skoletimen, under lek etc.

Etikk, religion og filosofi:

Vi lar barna bli kjent med jule- og påskebudskapet ved å visualisere historier. Dette kan være gjennom tegneserier / plansjer / historiefortelling / figurer og samtaler med barna.

Barna får høre om barns levekår i den fattige delen av verden.

Dessuten får barna også reflektere over at også norske barn lever under dårlige vilkår når vi har julekalenderen vår. Hver samlingsstund i adventstiden tar vi for oss et utvalgt punkt fra FNs Barnekonvensjon. Vi diskuterer med barna hva dette betyr og innebærer for den enkelte. Her ligger grunnlaget for å snakke om ”de store ting”, undres og filosofere.

På våren vil vi som vanlig gjennomføre et prosjekt med en tilhørende innsamlingsaksjon som går til SOS barnebyer.

Nærmiljø og samfunn:

Barna lærer mye av å dra på tur til ulike steder. Det kan være skogsturer i Hebekk- eller Finstadskogen, handle i butikken eller ta en tur til biblioteket. Vår Crescendo-klubb reiser til Oslo før jul for å levere innsamlede penger til Frelsesarméen. Vi vil også i det kommende året, som forrige år reise til Cinemateket i Oslo og før sommeren vil Crescendo-klubben gå på teater i Frognerparken.

I fagområdet Nærmiljø og Samfunn står det at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning/urfolk og at de skal få kjennskap til samisk kultur. I Tamburbakken Barnehage vil vi gjøre barna oppmerksomme på at samene er en viktig del av den norske kulturen og at det handler om arv og tradisjoner. Vi skal legge vekt på at barna blir kjent med urbefolkningen/urfolk i Norge. Vi kommer til å ha en samisk uke i februar, hvor vi også markerer Samisk nasjonaldag den 6. februar. Gjennom samtaler og samlinger får barna kunnskap om blant annet samisk mat, tradisjonell klesdrakt, samisk språk, sang og samenes levemåte.

Fagområdene tilpasses det enkelte barns utgangspunkt og forutsetninger, det vil si at vi tar hensyn til barnas ståsted der og da. I praksis betyr dette at vi tar hensyn til alder og modning når barna skal holde på med forskjellige aktiviteter. For øvrig vil vi presisere at ved å ha barn fra 0-6 år på samme avdeling sikrer vi et stimulerende leke og læringsmiljø for alle barna. Barna finner lekekamerater på tvers av avdeling og alder og lærer av hverandre kontinuerlig. Dette fører til barn som utvikler empati og dermed bryr seg om hverandre.

Vi dokumenterer (på ukeplanen og i egen logg for «skoletimen») hva vi gjør hver uke slik at vi sikrer at vi bruker alle fagområdene på en variert måte gjennom året, det vil si å sikre progresjon i vårt arbeid.