Lek og aktivitet!

LEK OG AKTIVITET

Lekens kjennetegn er:

leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger.

leken er på liksom.

leken er en belønning i seg selv – barnet leker altså for å leke.

barnet selv har kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den.

leken kan være en problemløser.

gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv.

I leken formidles kultur, verdier og tradisjoner. Leken er viktig først og fremst fordi den gir glede. I leken utvikler og styrker barna sin identitet og selvfølelse.

                                               Leken er selve livet i barnehagen

Sosialisering og individualisering skjer gjennom leken og derfor er det veldig viktig at barn får tid til å leke! Vi legger stor vekt på tid til lek. I leken stimuleres bl.a. motorikken og barnas evne til å bruke fantasi og kreativitet.

                                       Tid til lek gir forhandlingskompetente barn

 I lekens ”her og nå” situasjoner lærer barna dessuten å ta hensyn til andre, vente på tur, vise omsorg overfor hverandre og kunne sette seg inn i andres situasjon og handle deretter.  «Det er nettopp denne trangen til å leke som gjør lekefellesskapet til en så effektiv læringsarena for barn: Jeg har behov for å leke, men for å få leke er jeg avhengig av at andre vil leke med meg, og for at andre skal ville leke med meg, må jeg lære meg å ta hensyn og oppføre meg ordentlig» (Boltrelek og lekeslåssing, Nils Eide Midtsand, 2015 Kommuneforlaget) (s.142 – 143)

Også når det gjelder språket er leken viktig, fordi barnet da tør å prøve ut språket på en mer allsidig måte. Grunnen til dette kan være at leken er på liksom. De fleste barn har et bedre utviklet lekespråk enn den daglige talen.

Vi legger formingsaktiviteter og voksenstyrte aktiviteter naturlig inn i løpet av barnehagedagen for at ikke dagen skal bli for oppstykket. Vi mener at fellesskapsfølelsen er viktig og håper å oppnå denne uten at hele gruppen nødvendigvis må ha de samme aktivitetene samtidig. Ved å ha f.eks formingsaktivitet med små grupper av gangen blir det mer ro over situasjonen. Ofte sitter vi gjerne én voksen med ett barn om gangen og holder på med formingsaktiviteter.

Dette er verdifullt både for barn og voksen. Barnet føler seg sett, og vi blir godt kjent med de enkelte barna i en rolig situasjon.

Rammeplanen fremhever betydningen av barns lek:« Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.» « Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.»

Vi ser derfor klart at vår rolle i barns lek dermed er av stor betydning. Ikke alltid som direkte deltager i leken, men som tilrettelegger for å gi leken gode vilkår.

Vi er til stede for barna slik at de føler seg trygge nok til å leke. Vi arbeider for å oppnå et miljø som er trygt og godt, hvor alle barna føler seg som betydningsfulle aktører.  God tilrettelegging blir derfor viktig i en barnegruppe der aldersspredningen er så stor som hos oss. Vi ser verdien av å ha barn i ulike aldere samlet, dette får frem det beste i oss alle, både store og små.

Psykologen Vygotsky sier at « i leken blir barnet ett hode høyere enn seg selv ».

Vi tilrettelegger dagen slik at det blir rikelig med tid til å fordype seg i lek. Vi må ta hensyn til og respektere barnas lek. Vi må vise at vi verdsetter det barna gjør. Barna bør få god tid til å avslutte leken før rydding, og det skal ikke alltid være nødvendig å rydde, men i stedet kunne la leker stå til dagen etter. Det hender ofte at barna gjerne vil «spare» på det de lager eller bygger til senere.  Barna trenger nok plass og mulighet for avskjermede kroker/rom hvor de kan være i fred for de voksne og andre lekende barn. De trenger ro for å kunne fordype seg i leken. Barna vil få være med på de voksnes gjøremål, og dette kan være med på å gi inspirasjon til lek, b.l.a. å dekke tralle/bord, lage mat, være delaktig ved reparasjoner, jobbe i hagen osv. Gjennom rolleleken kan vi ivareta alle de syv fagområdene på én gang, f.eks leke butikk.

Vi observerer barna mens de leker. Gjennom barnas lek kan vi lære mye om barnet, og vi ser også her hvilken rolle barnet har i gruppen. Gjennom observasjon ser vi om det er noe barnet trenger hjelp til eller spesiell oppfølging i.

Ofte må vi gå direkte inn i barnas lek som deltagere eller danne spesielle lekegrupper hvor vi gjerne får veiledning fra P.P.S. Det kan være i forhold til barn som trenger hjelp til å være med i leken fordi de er blitt utestengt, fordi de er nye, fordi de ikke mestrer nødvendige lekeferdigheter eller har de språklige ferdigheter som trengs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritt etter Kari Pape 2012

LEK OG AKTIVITET

 

Lekens kjennetegn er:

 • leken er en frivillig aktivit

  Fritt etter Kari Pape 2012

  LEK OG AKTIVITET

   

  Lekens kjennetegn er:

  • leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger
  • leken er på liksom
  • leken er en belønning i seg selv – barnet leker altså for å leke
  • barnet selv har kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den
  • leken kan være en problemløser
  • gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv

   

  I leken formidles kultur, verdier og tradisjoner. Leken er viktig først og fremst fordi den gir glede. I leken utvikler og styrker barna sin identitet og selvfølelse.

   

                                                               Leken er selve livet i barnehagen

   

  Sosialisering og individualisering skjer gjennom leken og derfor er det veldig viktig at barn får tid til å leke! Vi legger stor vekt på tid til lek. I leken stimuleres bl.a. motorikken og barnas evne til å bruke fantasi og kreativitet.

   

                                   Tid til lek gir forhandlingskompetente barn

   

   I lekens ”her og nå” situasjoner lærer barna dessuten å ta hensyn til andre, vente på tur, vise omsorg overfor hverandre og kunne sette seg inn i andres situasjon og handle deretter.  «Det er nettopp denne trangen til å leke som gjør lekefellesskapet til en så effektiv læringsarena for barn: Jeg har behov for å leke, men for å få leke er jeg avhengig av at andre vil leke med meg, og for at andre skal ville leke med meg, må jeg lære meg å ta hensyn og oppføre meg ordentlig» (Boltrelek og lekeslåssing, Nils Eide Midtsand, 2015 Kommuneforlaget) (s.142 – 143)

  Også når det gjelder språket er leken viktig, fordi barnet da tør å prøve ut språket på en mer allsidig måte. Grunnen til dette kan være at leken er på liksom. De fleste barn har et bedre utviklet lekespråk enn den daglige talen.

  Vi legger formingsaktiviteter og voksenstyrte aktiviteter naturlig inn i løpet av barnehagedagen for at ikke dagen skal bli for oppstykket. Vi mener at fellesskapsfølelsen er viktig og håper å oppnå denne uten at hele gruppen nødvendigvis må ha de samme aktivitetene samtidig. Ved å ha f.eks formingsaktivitet med små grupper av gangen blir det mer ro over situasjonen. Ofte sitter vi gjerne én voksen med ett barn om gangen og holder på med formingsaktiviteter.

  Dette er verdifullt både for barn og voksen. Barnet føler seg sett, og vi blir godt kjent med de enkelte barna i en rolig situasjon.

  Rammeplanen fremhever betydningen av barns lek:« Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.» « Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.»

  Vi ser derfor klart at vår rolle i barns lek dermed er av stor betydning. Ikke alltid som direkte deltager i leken, men som tilrettelegger for å gi leken gode vilkår.

   

  Vi er til stede for barna slik at de føler seg trygge nok til å leke. Vi arbeider for å oppnå et miljø som er trygt og godt, hvor alle barna føler seg som betydningsfulle aktører.  God tilrettelegging blir derfor viktig i en barnegruppe der aldersspredningen er så stor som hos oss. Vi ser verdien av å ha barn i ulike aldere samlet, dette får frem det beste i oss alle, både store og små.

  Psykologen Vygotsky sier at « i leken blir barnet ett hode høyere enn seg selv ».

   

  Vi tilrettelegger dagen slik at det blir rikelig med tid til å fordype seg i lek. Vi må ta hensyn til og respektere barnas lek. Vi må vise at vi verdsetter det barna gjør. Barna bør få god tid til å avslutte leken før rydding, og det skal ikke alltid være nødvendig å rydde, men i stedet kunne la leker stå til dagen etter. Det hender ofte at barna gjerne vil «spare» på det de lager eller bygger til senere.  Barna trenger nok plass og mulighet for avskjermede kroker/rom hvor de kan være i fred for de voksne og andre lekende barn. De trenger ro for å kunne fordype seg i leken. Barna vil få være med på de voksnes gjøremål, og dette kan være med på å gi inspirasjon til lek, b.l.a. å dekke tralle/bord, lage mat, være delaktig ved reparasjoner, jobbe i hagen osv. Gjennom rolleleken kan vi ivareta alle de syv fagområdene på én gang, f.eks leke butikk.

  Vi observerer barna mens de leker. Gjennom barnas lek kan vi lære mye om barnet, og vi ser også her hvilken rolle barnet har i gruppen. Gjennom observasjon ser vi om det er noe barnet trenger hjelp til eller spesiell oppfølging i.

  Ofte må vi gå direkte inn i barnas lek som deltagere eller danne spesielle lekegrupper hvor vi gjerne får veiledning fra P.P.S. Det kan være i forhold til barn som trenger hjelp til å være med i leken fordi de er blitt utestengt, fordi de er nye, fordi de ikke mestrer nødvendige lekeferdigheter eller har de språklige ferdigheter som trengs.

   

  DIGITAL PRAKSIS I BARNEHAGENS HVERDAG

   

  Vi bruker nettbrett, telefoner og kamera. Vi søker ofte etter spennende ting på nettet når barna blir nysgjerrige på noe og vil vite mer. Vi dokumenterer barnehagehverdagen med bilder. Bildene presenteres for barn og foreldre på ulike måter via hjemmesiden, garderoben og månedsbrev.

   

  PROGRESJON - AT MAN FØLGER OPP DET ENKELTE BARN.

   

  Rammeplanen sier «Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Dette anser vi å være barnehagens viktigste formål.