Tilvenning av nye barn

TILVENNING

Rammeplanen legger vekt på at vi i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet som begynner i barnehagen skal få en god og trygg start. Vi ser det som en stor fordel å ha avdelinger med både små og store barn samlet. De lærer å ta hensyn til hverandre, ha toleranse for andres behov og de små lærer veldig mye av de store. Dessuten blir det større trygghet og stabilitet ved at barna slipper å bytte avdeling. Empati er et stikkord i denne sammenheng. Barna må i mange sammenhenger se barna rundt seg, la seg trøste og trøste andre barn på tvers av aldersgrupper. Barna har i disse avdelingene en unik mulighet til å opparbeide seg mye empatikompetanse, nettopp fordi flere har forskjellig utgangspunkt når det gjelder alder. Vi ser mye vennskap på tvers av alder og sterke bånd mellom de eldste og de yngste, nettopp fordi forskjellen blir så stor at de eldste opplever at de faktisk kan hjelpe de yngste.

Når det gjelder de yngste barnas tilvenning og dagsrytme, krever det at vi i begynnelsen tilpasser oss deres behov for søvn og mat. Vi anser trygghet og tillit som så viktig for et lite barns trivsel og utvikling at vi prioriterer dette. Det betyr i praksis at hele august måned er oppstartsmåned.