Planlegging, dokumentasjon og vurdering

I følge” Lov om barnehager”, skal alle barnehager i Norge utarbeide en årsplan for virksomheten i løpet av et barnehageår.

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med danning, omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehagen som trådte i kraft 1.august 2017. Årsplanen gir ikke en fullstendig oversikt over avdelingens arbeid gjennom hele året og må derfor leses i sammenheng med månedsbrev som blir utarbeidet. Månedsbrevene vil gi utfyllende informasjon om arbeidet på avdelingene. Ukeplanen viser daglig pedagogiske opplegg og aktiviteter. Vårt mål er å gjennomføre planene med såpass stor fleksibilitet slik at det blir rom for spontanitet og barnas medvirkning. Barna skal føle at de har innflytelse på livet i barnehagen.Ukeplaner, månedsbrev, infoskriv og årsplan er tilgjengelig på Kidplan. Ukeplanen dokumenterer detaljer om barnehagens daglige innhold i tillegg til månedsbrevene. Dokumentasjon kan også være bilder fra ulike aktiviteter og turer, forestillinger for foreldrene, utstilling av små kunstverk eller å fortelle om det enkelte barns opplevelser i løpet av en dag.

Ut ifra årsplanen vurderer vi jevnlig vårt pedagogiske arbeidgjennom året for å sikre at vi har nådd de mål vi har satt oss. Det som vurderes er det enkelte barns utvikling, eventuelle spesialpedagogiske tiltak og barnehagens faste aktiviteter. Hensikten er å sikre at vi arbeider innenfor de bestemmelser som står i barnehageloven og rammeplanen samt å sikre det enkelte barns velferd og utvikling.

Dette blir gjort kontinuerlig på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Vi har diskusjonsgrupper med bestemte temaer hvor personalet deler sine erfaringer med hverandre og legger opp nye strategier/opplegg dersom det er nødvendig.  En slik prosessvurdering er vesentlig for å sikre at vi hele tiden jobber i forhold til målsetningene våre og at vi kan gjennomføre nødvendige endringer underveis. Ved denne vurderingen ser vi lettere utviklingen i arbeidet vårt, noe som fører til større interesse og inspirasjon hos personalet.