Fagområdene

Alle barnehager skal gi barna et variert innhold. Et innhold som gir en god overgang fra hjemmet til barnehagen og som fremmer en allsidig utvikling og forbereder barna for videre læring. For å sikre et allsidig innhold i barnehagen forutsetter RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER at alle barn skal få del i innholdetfra alle de 7 fagområdene hvert år. Målet med rammeplanen er å gi hele personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Kommunikasjon, språk og tekst

Rammeplanen kap 9 i barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforskning av både muntlige språk og skriftspråk.

Alle har rett til å kunne kommunisere. Dette året skal alle ansatte utdannes i bruken av ASK som er alternativ supplerende kommunikasjon.

Kropp, bevegelse, mat og helse

Rammeplanen kap 9. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Aktivitet utvikler hjernen – passivitet svekker den

 

Alle vet at yoga er bra for kroppen. Dette har man kanskje tidligere tenkt, gjelder spesielt for stressede voksne, voksne som trenger å slappe av og puste rolig. MEN det gjelder for barn også.  Barnekroppen er full av energi og har et høyt aktivitetsnivå, gjennom hele dagen. Derfor må vi bruke et verktøy, som hjelper barna med å finne ro. Dette kan være meditasjon, eventyryoga, pusteøvelser og hvile-avslapningsøvelser.

Yoga passer for både små barn og de store barn. Det handler om å være i seg selv og kjenne roen og mestring. Være her og nå. Barna er aktive, men samtidig lærer de seg å slappe av. Yoga kan gjøre at barna lærer å gjenkjenne og takle stress på en god måte. De kjenner på sine følelser, får bedre selvtillit, kroppsbeherskelse og konsentrasjon.  Barneyoga er en prestasjonsfri sone. Alle er vinnere, det er ikke konkurranse. Det er en tilstand hvor barna utvikler evnen til å lytte, både til seg selv og andre.

Flertallet av de ansatte i barnehagen er utdannet Gladlaks barneyogalærer. Vi skal ha fokus på glede, bevegelse, lek, og kreativitet. Vi skal leke at vi er dyr eller ting som barna kjenner f.eks. hund, løve, tiger, sommerfugl, trær, vaskemasin osv. og ikke minst avspenning til slutt. 

 

Kunst, kultur og kreativitet

Rammeplanen kap. 9 i arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og utrykk.

Vi er også opptatt av å gripe idéer, skape gode prosesser som både voksne og barn er deltakere i. Dette fører til at barna får et personlig og engasjert forhold til det vi holder på med. Vi sørger for at formingsmateriell er tilgjengelig slik at barnet får velge etter eget ønske.

Natur, miljø og teknologi

Rammeplanen kap. 9 Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrig på naturviteskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Antall, rom og form

Rammeplanen kap.9 Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualiserng, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, ressonere, argumentere og søke løsninger.

Vi bevisstgjør matematikkens plass i alle gjøremål i barnehagen. I tillegg har vi øvelser i samlingsstunden, under pådekning og under lek etc.

Etikk, religion og filosofi

Rammeplanen kap.9 Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livvsyn og erfaringer med at kulturelle utrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

 Vi lar barna bli kjent med jule- og påskebudskapet ved å visualisere historier. Dette kan være gjennom tegneserier / plansjer / historiefortelling / figurer og samtaler med barna.

Barna får høre om barns levekår i den fattige delen av verden. Dette gjør vi i forbindelse med FN dagen 24. oktober og vi bruker læringsmateriale fra FORUT.

Vi diskuterer med barna hva dette betyr og innebærer for den enkelte. Her ligger grunnlaget for å snakke om” de store ting”, undres og filosofere.

 

Nærmiljø og samfunn

Rammeplanen kap 9. barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon.