Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

Vi ser på foreldresamarbeid som et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen der vi respekterer hverandres ulike kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, erfaringer og holdninger. Ut ifra dette arbeider vi mot de samme målene i forhold til det enkelte barnet. For et godt samarbeid er det viktig med gjensidig tillit slik at vi på best mulig måte kan ta beslutninger som er til barnets beste.

Former for foreldresamarbeid kan være:

 •        Kontakt og utveksling av informasjon mellom foreldre og personalet ved                                     levering og henting av barnet.
 •        Foreldremøter
 •        Utviklingssamtaler
 •        Felles drøftinger og avgjørelser i spørsmål som gjelder barnets oppdragelse. Dette kan for           eksempel gjelde ved grensesetting, slik at vi ikke motarbeider hverandre på dette og andre         områder.

Har dere lyst på en kopp kaffe og en liten prat så synes vi det er koselig. Vi setter oss gjerne inn på personalrommet hvis vi trenger å prate i fred og ro. Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dere slik at vi kan gjøre en best mulig jobb i forhold til deres barn.

Det som aldri blir sagt, blir aldri hørt.

SAMARBEIDSINSTANSER

Barnehagen har om nødvendig mange samarbeidsinstanser.

 •        P.P. S – pedagogisk psykologisk senter som kan komme inn med råd og veiledning i forhold         til barn som trenger ekstra hjelp og støtte
 •        PIT
 •        helsestasjonen
 •        logoped
 •        fysioterapeut
 •        barnevernet
 •        B.U.P. – barne og ungdomspsykiatrien
 •        tverrfaglig helsestasjon

-        helsesøster

-        psykisk helsearbeider

-        barneteamet