Vedtekter for Tamburbakken barnehage

§ 1 EIERFORHOLD:

Barnehagen eies av Øvre Nordby Vel

§ 2 NAVN:

Barnehagens navn er Tamburbakken barnehage.

Barnehagen drives av Øvre Nordby Vel med eget barnehagestyre. Den er økonomisk adskilt fra den ordinære driften av velet.

§ 3(A) FORMÅL:

§ 1 i lov om barnehager:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk)formål.

Den skal søke å sikre barna gode utviklings - og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet

Barnehagen er en heldagsbarnehage med barn i alderen 10måneder og frem til skolestart.

§ 3(B):

Netto leke og oppholdsareal pr. barn v/heldagsopphold er 4m2 kvadrat per barn over 3 år og 5,3m2 for barn under 3 år.

§ 4 ÅRSMØTE:

Årsmøte er Øvre Nordby Vels øverste organ og skal i barnehagesaker:

 • Presentere barnehagens årsmelding
 • Godkjenne barnehagens regnskap og vedta budsjett
 • Velge to styremedlemmer og et varamedlem til barnehagestyret
 • Velge barnehagens revisor

§ 5(A)BARNEHAGESTYRETS OG SAMARBEIDSUTVALGETS (S.U) SAMMENSETNING, STYREMØTER M.M.

Styret består av seks medlemmer:

 • 2 fra foreldre/foresatte – velges for to år av gangen + en vararepresentant
 • 2 fra de ansatte – velges for to år av gangen + en vararepresentant
 • 2 fra eier – velges for to år av gangen + en vararepresentant.

Samarbeidsutvalget består av fire medlemmer:

De ovennevnte unntatt eierrepresentantene.

Samarbeidsutvalgets mandat: fastsette barnehagens årsplan i følge § 2 i barnehageloven

§ 5 (B) FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

§ 4 tredje ledd i lov om barnehager:

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Styremøter/S.U. møter holdes etter fastsatt plan og for øvrig når styrets leder finner det nødvendig.

Barnehagens daglige leder har møte, tale og forslagsrett i styret.

Det er vanlig flertallsvedtak som gjelder i styret.

Styret bør så langt det er mulig være sammensatt med jevn kjønnsfordeling blant eier og

foreldrevalgte styremedlemmer.

§ 6 BARNEHAGESTYRET OG SAMARBEIDSUTVALGETS MYNDIGHET OG PLIKTER:

 •         Ansettelser og oppsigelser av personalet
 •         Opptak av barn som medfører endringer i antall ansatte.
 •         Løpende inn – og utbetalinger utover fastsatte budsjettrammer
 •         Leder for styret kan forplikte barnehagen økonomisk innenfor godkjent budsjett
 •         Fullmakt til å forplikte for beløp utover budsjett kan gis av styret i Ø.N.V
 •         Fordele arbeid/pålegge gebyr for foreldre/foresatte som ikke møter opp ved dugnad
 •         Betryggende regnskapsførsel
 •         Legge frem årsmelding, regnskap og budsjettforslag
 •         Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og          vedtekter samt årsmøtets beslutninger.
 •         Sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist.
 •         Si opp barnehageplassen til et barn ved manglende foreldreinnbetaling eller annen                    misligholdelse. Eventuelle klager skal fremlegges styret i Ø.N.V. Klagefrist er 14 dager.
 •         Årsrapport sendes til styret i Ø.N.V. som skal omhandle den generelle driften og den                    økonomiske situasjonen i barnehagen.
 •         Delegere fullmakter og arbeidsoppgaver til den daglige lederen i barnehagen

§ 7 FORELDRE/FORESATTE:

A)     FORELDREMØTE/FORELDRERÅDSMØTE:

Foreldremøte/foreldrerådsmøte er et samarbeidsorgan mellom styret, personalet og foreldrene.

§ 4 i lov om barnehager sier:

«Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldremøtet skal velge to medlemmer til barnehagestyret.

B)     DUGNADER:

Foreldre/foresatte er forpliktet til å delta på årlige dugnader. Som dugnadsarbeid regnes også styrearbeid i barnehagen.

8 (A) OPPTAK AV BARN:

Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier etter prioritert rekkefølge:

I samsvar med barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten§§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd prioritert ved opptak.

Barnehagestyret gis fullmakt til å ta inn barn av de ansatte om nødvendig. En slik plass kan beholdes så lenge de er ansatt i barnehagen.

Barn som allerede har plass i barnehagen og som ønsker endring av plassen.

Søsken av barn med plass i barnehagen. Søskenprioritet oppnås først når et søsken har begynt i Tamburbakken barnehage. Søskenprioritet mistes ikke hvis eldre søsken slutter før barnet har fått plass. Opprinnelig ansiennitetsdato (søknadsdato) opprettholdes ved søskenprioritet. Dog vil ikke søskenprioriteringen gjelde dersom dette fortrenger barn med foreldre/foresatte som er medlem i Ø.N.V.    

Øvrige barn av medlemmer i Ø.N.V.

Øvrige barn i Ås kommune.

Barn uten barnehagetilbud.

Andre barn bosatt utenfor Ås kommune

§ 8 (B) SØKNAD:

Søknad om barnehageplass skjer gjennom oppvekstportalen på Ås kommune sin hjemmeside. Man kan søke når som helst i året. Man kan først søke plass når barnet er tildelt personnummer.

§ 8 (C) OPPTAK:

Opptak av nye barn skjer gjennom hele året. Regelen om hensiktsmessig fordeling kan ikke komme til anvendelse dersom dette medfører prioritet av barn fra andre kommuner på bekostning av barn fra Ås kommune. Regelen om hensiktsmessig aldersmessig fordeling skal praktiseres med stor forsiktighet dersom dette medfører bortprioritering av barn fra Solberg skolekrets.

§ 9 OPPTAKSMYNDIGHET:

Barnehagestyret har myndighet til å foreta opptak av barn i barnehagen.

§ 10 FORELDREINNBETALING:

Den månedlige foreldrebetalingen (11) måneder i året forfaller forskuddsvis innen den første i hver måned. Det gis ikke fratrekk ved sykdom eller annet fravær. Dersom et barn blir tildelt plass etter den 15. i en måned, vil betalingen bli halvert denne måneden. Barnehagen følger da Ås kommunes praksis. Dersom betalingen ikke har funnet sted innen den 15. i måneden, kan barnehagestyret si opp plassen. Oppsigelsestiden ved manglende innbetaling er en måned regnet fra dato på oppsigelsesbrevet. Styret kan trekke manglende foreldrebetaling av det innbetalte depositumet.

§ 11 OPPSIGELSE AV PLASSEN:

Oppsigelse av plassen må gjøres i oppvekstportalen på Ås kommune sin hjemmeside. Oppsigelsen er 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende. Dersom plassen blir besatt av et annet barn i oppsigelsestiden, bortfaller plikten til betaling for resten av perioden. Det er ikke anledning til å si opp barnehageplassen med virkning mellom 01.mai-01.august.

§ 12 (A) ÅPNINGSTIDER, FERIER OG PLANDAGER:

Barnehagen er åpen fra mandag til og med fredag. Den daglige åpningstiden er fra kl.07.00 til 17.00. Barna skal hentes innen kl.16.45. Hvis barnet forlater barnehagen etter kl.17.00, betales et gebyr på kr 500,- pr påbegynte halvtime.

Lørdager, helligdager og offentlige høytidsdager er barnehagen stengt.

Dersom det er praktisk og økonomisk gjennomførbart, skal barnehagen holdes åpen i hele sommerperioden. Hvis et tilstrekkelig behov ikke er til stede og/eller dersom dette av gjennomføringen av personalets ferie ikke lar seg gjøre kan barnehagen holdes lukket hele juli måned.

§ 12 (B) FERIEAVVIKLING:

Juleferie: fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag.

Påskeferie: fra og med palmelørdag til og med 2.påskedag.

Sommerferie: Selv om barnehagen holdes åpen hele sommeren plikter foreldrene å gi barna ferie i 3 uker i løpet av skoleferien hvorav 2 uker skal være sammenhengende. Barnehagen må ha beskjed om barnas sommerferie senest 01.mai. Barn som slutter 01.august må avvikle ferie minst 2 uker før denne datoen. Ønskes avvik fra dette må skriftlig søknad sendes til daglig i barnehagen innen 01.mai.

Det kan hvert år settes av inntil 5 plandager for personalet. Disse dagene holdes barnehagen stengt. Foreldrene skal få beskjed om plandagen minst 14 dager på forhånd. Plandagen bør ikke legges til feriemåneden juli.

§ 13 FREMMØTE:

Barna skal følges og hentes, og det må gis beskjed til personalet om at barnet er hentet. Skal andre enn de som har den daglige omsorgen for barnet hente, må det gis beskjed. Ved fravær skal de foresatte gi beskjed til barnets avdeling

§ 14 BARNAS HELSE:

Tamburbakken barnehage forholder seg til retningslinjene som til enhver tid er gitt av kommuneoverlegen i Ås kommune.

Hvis det er smittsom sykdom i hjemmet plikter foresatte straks å melde fra om dette til daglig leder.

Hvert barn er ulykkesforsikret for kr. 50 000, - ved invaliditet den tiden barnet er i barnehagen eller på tur i barnehagens regi og resten av døgnet. Dersom noen av foreldrene/foresatte reserverer seg mot transportering av barn i forbindelse med utflukter eller andre aktiviteter må dere meddele dette skriftlig til daglig leder.

§ 15 BARNAS TØY OG EIENDELER:

Barnas klær og fottøy må være merket med barnets navn. Barna må være kledd etter værforholdene.

Barnehagen er uten ansvar for private leker.

§ 16 MÅLTIDER:

Barna har med matpakke til frokost hvis de ikke har spist hjemme. Lunsj og ettermiddagsmat får de i barnehagen.

§ 17 TAUSHETSPLIKT:

Barnehagestyret og personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt.

§ 18 STENGING AV BARNEHAGEN:

Eierne fraskriver seg erstatningsansvar overfor foreldre/foresatte dersom barnehagen må stenge på grunn av stort sykefravær, streik, pandemi eller lignende.